21 januari 2022

Bezwaar UWV

2 min read
Bezwaar UWV

Indien er een beslissing is genomen door het UWV over bijvoorbeeld uw rechten en plichten ten aanzien van uw uitkering (WW, Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), WAO, Participatiewet, Wajong, WAZO of ZEZ) of over het feit dat u een boete verschuldigd zou zijn, kunt u in bezwaar bij het UWV. In de beslissing van het UWV staat de wijze van het indienen van een bezwaar. Weet dat het indienen van een bezwaar geen opschortende werking geeft. Indien u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen een boetebeslissing van het UWV, zult u de boete moeten betalen. Indien u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het boetebedrag terug (dit noemen we “onverschuldigde betaling”).

Beroepsschrift

Binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing van het UWV moet u bezwaar hebben gemaakt. Let goed op welke termijn in de brief vermeld staat. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een beslissing over uw Ziektewetuitkering) is de bezwaartermijn korter en zult u snel moeten handelen. Bij het te laat indienen van het bezwaarschrift, wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Het UWV zal de zaak in een dergelijk geval niet inhoudelijk beoordelen. Via een online bezwaarformulier van het UWV kunt u bezwaar indienen. Uw DigiD is hiervoor vereist. U kunt ook via een brief per post uw bezwaarschrift indienen. U legt in uw bezwaarschrift uit wat de beslissing volgens u zou moeten zijn en waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Heeft u bewijsstukken, stuur deze mee! Denk voor bewijsstukken aan medische redenen of loonstroken. Probeer tevens niet te veel van de feiten af te dwalen in het bezwaarschrift. Het is zeer begrijpelijk dat u zich ontzettend vervelend voelt door de beslissing van het UWV, maar het UWV zal slechts naar de feiten kijken.

Binnen 5 dagen na het indienen van uw bezwaar bij het UWV, krijgt u een ontvangstbevestiging van het UWV. Uw situatie wordt opnieuw bekeken en beoordeeld door het UWV, waarbij zij gebruikmaakt van een hoorzitting. Dit is een persoonlijk gesprek waar het bezwaarschrift met u wordt doorgenomen en waar het UWV vragen aan u stelt, maar waar u ook vragen aan het UWV mag stellen. Indien u experts of getuigen kent die mee willen naar de hoorzitting, maakt u hier vooraf een melding van.

Specialisatie

U zult binnen 13 weken per post de beslissing op bezwaar van het UWV ontvangen. Soms heeft het UWV zelfs 17 weken de tijd (bij medische redenen). Neemt het UWV niet op tijd een beslissing, dan kunt u van het UWV wellicht een boete eisen.

U kunt in beroep bij de rechtbank als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Voor de beroepsprocedure kunt u de hulp van een advocaat inschakelen.